Muallim Naci Şiirleri-Kuzu
Muallim Naci Şiirleri-Kuzu

Muallim Naci Şiirleri-Kuzu

Bilsem şu kuzu neden gam almış
Her nâlesi kalbe dâğ-zendir
Feryâd ederek koşar nedendir
Sütsüz mü refîksiz mi kalmış?

Ey süt kuzusu nedir bu nâliş?
Kim oldu sebeb bu infiâle
Mâder vererek sana nevâle
Pehlûsunu etmiyor mu bâliş

Yoksa sürüden cüdâ mı kaldın
Firkat mi bu ıztırâbı dâî
Kalmışlara bakmıyor mu râî
Bî-hem-reh ü bî-nevâ mı kaldın

Bî-hûde mi böyle türk-tâzın
Vardır bu melâl içinde ümmîd
Mâderdir eden ümidi tevlîd
Geçmez mi o mihr-bâna nâzın

Ümmîd iledir bükâ-yı etfâl
Süt vermede bî-emel mi mâder
Herkes bir ümîde hizmet eyler
Ümmîd iledir cihanda her hâl

Sen olmasan ey hayâl-i ümmîd
Kâbil midir izdiyâd-ı ömrüm
Sayendedir imtidâd-ı ömrüm
Binler yaşa ey nihâl-i ümmîd

Gel gel! Kucağımda eyle ârâm
Âmmâ seni validen de bekler
Bî-hûde mi çektiği emekler
Koş koş! Anı bâri eyle hoş-kâm

Zannım memeyi dehâna aldı
Zîrâ işitilmez oldu efgân
Şâd eyledi derd-mendi derman
Feryâd edecek daha ne kaldı

Zânûların eylemiş nihâde
Teshîl-i rızâ’ için zemîne
Fistandaki şîr-i şekkerîne
Fıtrat anı eylemiş fütâde

Eyler memeyi başıyla tehzîz
Dünbâle ise hemîşe cünbân
Doymaz bunu seyre çeşm-i insân
Yâ Rab bu ne vaz’-ı hikmet-âmîz

Seyr et şu telâşı, bak şu şevke
Şâdî-yi dem-i visâldir bu
Ey körpe kuzu! Ne hâldir bu
El-gıbta şu hâlete, şu zevke

Lâkin! Bu zaîf pâk-zâda
Kassâb nasıl kıyar bilinmez
Esrâr-ı hafiyye var bilinmez
Etvâr-ı tasarruf-i Hüdâ’da

İnsan gibi var mı hîç gaddâr
Gaddarlığı ölse eyler ihyâ
Dem urmada merhametten amma
Yanında rahîm gürk-i hun-hâr

Bil kadrin: ey garîb ma’sûm
Ömründe bu en güzel zamandır
Kassâb-ı felek adu-yi cândır
Eyler seni an-karîb ma’dûm

Bilmem kim olur benim şefikim
Ben şimdi senin şefîkin oldum
El-kıssa senin refikin oldum
Kûy-î ademe çıkar tarikim

Kurbân-geh-i köhnedir bu âlem
Kan içmediği zamânı göster
Kim yaptı bu hâk-dânı göster
Hayret-zede olmasın mı âdem

Düşmez bu kuyûda kalb-i âgâh
Mâdâm ki âkıbet fenadır
İndimde Hüdâ bilir fedâdır
Bir lâhza sefâya mâ-sivâ’llah

(Âteşpâre)

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

1 Yorum

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz