Muallim Naci Şiirleri-Dicle
Muallim Naci Şiirleri-Dicle

Muallim Naci Şiirleri-Dicle

Vatanımdan tebâüd etmiş idim
Sorma ammâ nasıl tebâüd ediş
Sonra Bağdad’a doğru gitmiş idim
Unutulmaz o âşıkâne gidiş

Eşk-i hasret eser-nümâ-yı hurûş
Ser hevâ-dâr, sine gam-perver
Dil hayâl-i vatanda, leb hâmûş
Yine ammâ kalem nağam-perver

Bâdın ol suya uğradıkça rehi
Kesilir sath-ı Dicle mahşer-i mevc
Sedd-i râh olmak İstedikçe gehî
Cenk eder senklerle leşker-i mevc

Cûşa başlar görünce seyl-i dilim
Lâübâlî revişli enhârı
Akar enhâra mâ’-i meyl-i dilim
Severim ser-hoşâne reftârı

Bir gelir, şöyle bir lâtif döner
Gidemez hep bir istikâmette
Her dönüş arz eder cihân-ı diğer
Her cihân başka bir letâfette

Nedir ey cûy-ı hoş-reviş, bu şitâb
Acebâ Basra Körfezi’nde ne var
Durma, git git ki etti Hâlik-i âb
Bahri nehr-i revâna cây-ı karâr

Ben de bir başka cüy-i cûşânım
Nice vâdiden eyledim cereyân
Firkat-i bahr ile hurûşânım
Bende senden ziyâdedir feyezân

Feyezânın tezâyüd ettikçe
Tuna cûş eyliyor hayâlimde
Tunalaştın gözümde gittikçe
………………………………………….
Âh-ı memdûdum oldu hem-râhın
Ya tabiî değil mi âh edişi
Anı yâd eyleyen dil-âgâhın

Acebâ hangi asrın âsârı
Ne bu vîrâneler sevâhilde
Oldu nakşı hayâlime sâri
Kaldı yer yer harâbeler dilde

Olsa kâşâneler kenârında
Tâzelense ümîd-i istikbâl
Olsa ma’mûreler civârında
Ne güzel ârzû, ne tatlı hayâl!

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz