Muallim Naci Şiirleri-Bahâr – ı Şebâb
Muallim Naci Şiirleri-Bahâr – ı Şebâb

Muallim Naci Şiirleri-Bahâr – ı Şebâb

I

Yek-sân nazarımda sayf ü semâ.
Endûh ise ism-i bî-müsemmâ,

Şûrîde-yi neşve-yî şebâbım.

Olmazsa da bağ-ı nüzhet-efzâ
Fikrim yetişir bana tarab-zâ.

Müstağni-yi nağme-yî rübâbıml

II

Gönlümde sefâ, dehende hande.
Memzûc iki hande bir suhande,

Yânımda o gül-beden hırâmân!

Bir tâze bahâr var ki bende
Yok binde biri anın çemende!

Beyhûde ne fahr eder gülistân?

III

Var dilde bir ârzû-yi câvîd
Eşvâkımı eylemekte tezyîd,

Âkil ana rabt-ı kalb edendir.

Bilsen ne kadar da tatlı ümmîd!
Yânında fesâne zevk-i Cemşîd :

İkmâl-i saâdet-i vatandır!

IV

Şi’rim nağamât-i dil-sitândır,
Raks-âver-i nev-resîde-gândır,

Anlar arasında var revâcı.

Âgâh-ı teceddüd-i zamândır,
Fikrim de benim gibi civândır,

Pîrân ile yoktur imtizâcı.

(Âteş-pâre’den)

Muallim Naci Kimdir?

Muallim Naci Şiirlerinden Örnekler

Firkat
Gutenberg
Napolyon Bonapart
Dicle
Selîmiyye
Görün
Kebûter
Gazel
Münâcât
Bahâr – ı Şebâb
Hatif — Şâir
Şâm-ı Garibân
Kuzu
Meyhânede Bir Söyleniş
Na’t-ı Şerif
Köylü Kızların Şarkısı

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz