Namık Kemal Şiirleri-Gazel (lazımsa redifli şiir)
Namık Kemal Şiirleri-Gazel (lazımsa redifli şiir)

Namık Kemal Şiirleri-Gazel (lazımsa redifli şiir)

Sana senden gelir bir işde ancak dâd lâzımsa
Ümidin kes zaferden gayrdan imdâd lâzımsa

Hayâtından neden hiç iştibâh etmezsin ey gaafil
Acâyib gördüğün her hâli istib’âd lâzımsa

Çocukluktan niçin dûr eylemiş insânı isti’dâd
Eğer her matlabın tahsiline feryâd lâzımsa

Tefevvuk-yâb-ı irfân eylemek ahfâdı lâzımdır
Hamiyyet mesleğinde gayret-î ecdâd lâzımsa

Umûmu müstefîd etmez husûsun hakkını ibtâl
Sakın bir ferdi ezme gayret-î efrâd lâzımsa

Senin iblisten farkın nedir indimde ey gaddâr
Hüdâ’nın ni’metinden herkesi ib’âd lâzımsa

Ne cür’etle edersin haksız işde Hak’tan istimdâd
Yed-î Kudret mi olsun âleme cellâd lâzımsa

Benî nev’in halâs et âteşîn kayd-î esâretten
Cihânda bir de firdevs eylemek îcâd lâzımsa

Tevâzu’ ayn-i rif’at hizmet-î millet siyâdettir
Olunsun hulk-ı Peygamberle istişhâd lâzımsa

Selâh ümmîdine düşme mevâîd-î ekaaribten
Zevâl-i cehle bak maksûduna mîâd lâzımsa

Zekâ bir şu’ledir kim şânı âlîdir tenezzülden
Bulursun ehl-i istiğnâda isti’dâd lâzımsa

Kapılma dehrin iğfâlâtına ahlâk bahsinde
Sana ol fende vicdânın yeter üstâd lâzımsa

Denir tab’-ı beşerde ictimâ-i acz ü nahvettir
Cihânın tavrnı bir hikmete isnâd lâzımsa

Emîn ol haşre sürmez hasret-i erbâb-ı isti’dâd
Biraz sabr eyle dehr-i dûndan almak dâd lâzımsa

Ne rütbe bezi edersen artar ol nisbette mahsûlü
Maâriftir cihanda bî-mefâd îrâd lâzımsa

Benim sabrımla seyr et ıztırâb-ı ehl-i ikbâli
Sana ger hüsn ü kubhu keşf için imdâd lâzımsa

Bize vâcib Kemâl efzâyiş-i sabr ü metânettir
Felek de her cefâsın eylesin müzdâd lâzımsa

Namık Kemal Kimdir?

Şiirlerinden Örnekler

Vatan Türküsü
Vatan Şarkısı
Vatan Mersiyesi
Bekçi Türküsü
Hirrename
Gazel (hep redifli şiir)
Gazel (lazımsa redifli şiir)
Gazel (Jâle-rîz-i bâğ-ı aşkım seyl-i dâmân-i gülüm)
Gazel (Aksin ki olur cilve-nümâ çeşm-i terimden)
Gazel (elvada redifli gazel)
Gazel (edeyim redifli gazel)
Gazel (eylerim redifli gazel)
Hilâl-i Osmânî
Hürriyet Kasidesi
Vaveyla

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz