Sıra
No
Grubu Hesap İsmi
1 A 1. DÖNEN VARLIKLAR
2 B 10. Hazır Değerler
3 C 100. Kasa
4 C 101. Alınan Çekler
5 C 102. Bankalar
6 C 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
7 C 108. Diğer Hazır Değerler
8 B 11. Menkul Kıymetler
9 C 110. Hisse Senetleri
10 C 111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
11 C 112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
12 C 118. Diğer Menkul Kıymetler
13 C 119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
14 B 12. Ticari Alacaklar
15 C 120. Alıcılar
16 C 121. Alacak Senetleri
17 C 122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
18 C 124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
19 C 126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
20 C 127. Diğer Ticari Alacaklar
21 C 128. Şüpheli Ticari Alacaklar
22 C 129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
23 B 13. Diğer Alacaklar
24 C 131. Ortaklardan Alacaklar
25 C 132. İştiraklerden Alacaklar
26 C 133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
27 C 135. Personelden Alacaklar
28 C 136. Diğer Çeşitli Alacaklar
29 C 137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
30 C 138. Şüpheli Diğer Alacaklar
31 C 139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
32 B 15. Stoklar
33 C 150. İlk Madde Malzeme
34 C 151. Yarı Mamuller
35 C 152. Mamuller
36 C 153. Ticari Mallar
37 C 157. Diğer Stoklar
38 C 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
39 C 159. Verilen Sipariş Avansları
40 B 17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
41 C 170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
42 C 179. Taşeronlara Verilen Avanslar
43 B 18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
44 C 180. Gelecek Aylara Ait Giderler
45 C 181. Gelir Tahakkukları
46 B 19. Diğer Dönen Varlıklar
47 C 190. Devreden Kdv
48 C 191. İndirilecek Kdv
49 C 192. Diğer Kdv
50 C 193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
51 C 195. İş Avansları
52 C 196. Personel Avansları
53 C 197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
54 C 198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
55 C 199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
56 A 2. DURAN VARLIKLAR
57 B 22. Ticari Alacaklar
58 C 220. Alıcılar
59 C 221. Alacak Senetleri
60 C 222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
61 C 224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
62 C 226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
63 C 229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
64 B 23. Diğer Alacaklar
65 C 231. Ortaklardan Alacaklar
66 C 232. İştiraklerden Alacaklar
67 C 233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
68 C 235. Personelden Alacaklar
69 C 236. Diğer Çeşitli Alacaklar
70 C 237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
71 C 239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
72 B 24. Mali Duran Varlıklar
73 C 240. Bağlı Menkul Kıymetler
74 C 241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
75 C 242. İştirakler
76 C 243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
77 C 244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
78 C 245. Bağlı Ortaklıklar
79 C 246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
80 C 247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
81 C 248. Diğer Mali Duran Varlıklar
82 C 249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
83 B 25. Maddi Duran Varlıklar
84 C 250. Arazi Ve Arsalar
85 C 251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
86 C 252. Binalar
87 C 253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
88 C 254. Taşıtlar
89 C 255. Demirbaşlar
90 C 256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
91 C 257. Birikmiş Amortismanlar(-)
92 C 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
93 C 259. Verilen Avanslar
94 B 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95 C 260. Haklar
96 C 261. Şerefiye
97 C 262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
98 C 263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
99 C 264. Özel Maliyetler
100 C 267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
101 C 268. Birikmiş Amortismanlar(-)
102 C 269. Verilen Avanslar
103 B 27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
104 C 271. Arama Giderleri
105 C 272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
106 C 277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
107 C 278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
108 C 279. Verilen Avanslar
109 B 28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
110 C 280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
111 C 281. Gelir Tahakkukları
112 B 29. Diğer Duran Varlıklar
113 C 291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
114 C 292. Diğer Kdv
115 C 293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
116 C 294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
117 C 295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
118 C 297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
119 C 298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
120 C 299. Birikmiş Amortismanlar(-)
121 A 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
122 B 30. Mali Borçlar
123 C 300. Banka Kredileri
124 C 301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
125 C 302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
126 C 303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
127 C 304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
128 C 305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
129 C 306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
130 C 308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
131 C 309. Diğer Mali Borçlar
132 B 32. Ticari Borçlar
133 C 320. Satıcılar
134 C 321. Borç Senetleri
135 C 322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
136 C 326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
137 C 329. Diğer Ticari Borçlar
138 B 33. Diğer Borçlar
139 C 331. Ortaklara Borçlar
140 C 332. İştiraklere Borçlar
141 C 333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
142 C 335. Personele Borçlar
143 C 336. Diğer Çeşitli Borçlar
144 C 337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
145 B 34. Alınan Avanslar
146 C 340. Alınan Sipariş Avansları
147 C 349. Alınan Diğer Avanslar
148 B 35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
149 C 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
150 B 36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
151 C 360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
152 C 361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
153 C 368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
154 C 369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
155 B 37. Borç Ve Gider Karşılıkları
156 C 370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
157 C 371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
158 C 372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
159 C 373. Maliyet Giderleri Karşılığı
160 C 379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
161 B 38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
162 C 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
163 C 381. Gider Tahakkukları
164 B 39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
165 C 391. Hesaplanan Kdv
166 C 392. Diğer Kdv
167 C 393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
168 C 397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
169 C 399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
170 A 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
171 B 40. Mali Borçlar
172 C 400. Banka Kredileri
173 C 401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
174 C 402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
175 C 405. Çıkarılmış Tahviller
176 C 407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
177 C 408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
178 C 409. Diğer Mali Borçlar
179 B 42. Ticari Borçlar
180 C 420. Satıcılar
181 C 421. Borç Senetleri
182 C 422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
183 C 426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
184 C 429. Diğer Ticari Borçlar
185 B 43. Diğer Borçlar
186 C 431. Ortaklara Borçlar
187 C 432. İştiraklere Borçlar
188 C 433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
189 C 436. Diğer Çeşitli Borçlar
190 C 437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
191 C 438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
192 B 44. Alınan Avanslar
193 C 440. Alınan Sipariş Avansları
194 C 449. Alınan Diğer Avanslar
195 B 47. Borç Ve Gider Karşılıkları
196 C 472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
197 C 479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
198 B 48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
199 C 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
200 C 481. Gider Tahakkukları
201 B 49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
202 C 492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
203 C 493. Tesise Katılma Payları
204 C 499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
205 A 5. ÖZ KAYNAKLAR
206 B 50. Ödenmiş Sermaye
207 C 500. Sermaye
208 C 501. Ödenmemiş Sermaye(-)
209 B 52. Sermaye Yedekleri
210 C 520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
211 C 521. Hisse Senedi İptal Kârları
212 C 522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
213 C 523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
214 C 524. Maliyet Artışları Fonu
215 C 529. Diğer Sermaye Yedekleri
216 B 54. Kâr Yedekleri
217 C 540. Yasal Yedekler
218 C 541. Statü Yedekleri
219 C 542. Olağanüstü Yedekler
220 C 548. Diğer Kâr Yedekleri
221 C 549. Özel Fonlar
222 B 57. Geçmiş Yıllar Kârları
223 C 570. Geçmiş Yıllar Kârları
224 B 58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
225 C 580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
226 B 59. Dönem Net Kârı (Zararı)
227 C 590. Dönem Net Kârı
228 C 591. Dönem Net Zararı(-)
229 A 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
230 B 60. Brüt Satışlar
231 C 600. Yurt İçi Satışlar
232 C 601. Yurt Dışı Satışlar
233 C 602. Diğer Gelirler
234 B 61. Satış İndirimleri(-)
235 C 610. Satıştan İadeler(-)
236 C 611. Satış İndirimleri(-)
237 C 612. Diğer İndirimler(-)
238 B 62. Satışların Maliyeti(-)
239 C 620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
240 C 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
241 C 622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
242 C 623. Diğer Satışların Maliyeti(-)
243 B 63. Faaliyet Giderleri(-)
244 C 630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
245 C 631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
246 C 632. Genel Yönetim Giderleri(-)
247 B 64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
248 C 640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
249 C 641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
250 C 642. Faiz Gelirleri
251 C 643. Komisyon Gelirleri
252 C 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
253 C 645. Menkul Kıymet Satış Kârları
254 C 646. Kambiyo Kârları
255 C 647. Reeskont Faiz Gelirleri
256 C 648. Enflasyon Düzeltme Kârları
257 C 649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
258 B 65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
259 C 653. Komisyon Giderleri(-)
260 C 654. Karşılık Giderleri(-)
261 C 655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
262 C 656. Kambiyo Zararları(-)
263 C 657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
264 C 658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
265 C 659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
266 B 66. Finansman Giderleri(-)
267 C 660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
268 C 661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
269 B 67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
270 C 671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
271 C 679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
272 B 68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
273 C 680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
274 C 681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
275 C 689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
276 B 69. Dönem Net Kârı Veya Zararı
277 C 690. Dönem Kârı Veya Zararı
278 C 691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
279 C 692. Dönem Net Kârı Veya Zararı
280 C 697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
281 C 698. Enflasyon Düzeltme Hesabı
282 A 7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
283 B 70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
284 C 700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
285 C 701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
286 B 71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
287 C 710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
288 C 711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
289 C 712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
290 C 713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
291 B 72. Direkt İşçilik Giderleri
292 C 720. Direkt İşçilik Giderleri
293 C 721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
294 C 722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
295 C 723. Direkt İşçilik Süre Farkları
296 B 73. Genel Üretim Giderleri
297 C 730. Genel Üretim Giderleri
298 C 731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
299 C 732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
300 C 733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
301 C 734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
302 B 74. Hizmet Üretim Maliyeti
303 C 740. Hizmet Üretim Maliyeti
304 C 741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
305 C 742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
306 B 75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
307 C 750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
308 C 751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
309 C 752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
310 B 76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
311 C 760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
312 C 761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
313 C 762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
314 B 77. Genel Yönetim Giderleri
315 C 770. Genel Yönetim Giderleri
316 C 771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
317 C 772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
318 B 78. Finansman Giderleri
319 C 780. Finansman Giderleri
320 C 781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
321 C 782. Finansman Giderleri Fark Hesabı
322 A 7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)
323 B 79. Gider Çeşitleri
324 C 790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
325 C 791. İşçi Ücret Ve Giderleri
326 C 792. Memur Ücret Ve Giderleri
327 C 793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
328 C 794. Çeşitli Giderler
329 C 795. Vergi, Resim Ve Harçlar
330 C 796. Amortisman Ve Tükenme Payları
331 C 797. Finansman Giderleri
332 C 798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
333 C 799. Üretim Maliyet Hesabı
334 A 8. SERBEST HESAPLAR
335 A 9. NAZIM HESAPLAR
336 C 9. Nazım Hesaplar

 

Tekdüzen Hesap Planını Excel Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz