Sıra
No
GrubuHesap İsmi
1A1. DÖNEN VARLIKLAR
2B10. Hazır Değerler
3C100. Kasa
4C101. Alınan Çekler
5C102. Bankalar
6C103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
7C108. Diğer Hazır Değerler
8B11. Menkul Kıymetler
9C110. Hisse Senetleri
10C111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
11C112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
12C118. Diğer Menkul Kıymetler
13C119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
14B12. Ticari Alacaklar
15C120. Alıcılar
16C121. Alacak Senetleri
17C122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
18C124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
19C126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
20C127. Diğer Ticari Alacaklar
21C128. Şüpheli Ticari Alacaklar
22C129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
23B13. Diğer Alacaklar
24C131. Ortaklardan Alacaklar
25C132. İştiraklerden Alacaklar
26C133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
27C135. Personelden Alacaklar
28C136. Diğer Çeşitli Alacaklar
29C137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
30C138. Şüpheli Diğer Alacaklar
31C139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
32B15. Stoklar
33C150. İlk Madde Malzeme
34C151. Yarı Mamuller
35C152. Mamuller
36C153. Ticari Mallar
37C157. Diğer Stoklar
38C158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
39C159. Verilen Sipariş Avansları
40B17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
41C170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
42C179. Taşeronlara Verilen Avanslar
43B18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
44C180. Gelecek Aylara Ait Giderler
45C181. Gelir Tahakkukları
46B19. Diğer Dönen Varlıklar
47C190. Devreden Kdv
48C191. İndirilecek Kdv
49C192. Diğer Kdv
50C193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
51C195. İş Avansları
52C196. Personel Avansları
53C197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
54C198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
55C199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
56A2. DURAN VARLIKLAR
57B22. Ticari Alacaklar
58C220. Alıcılar
59C221. Alacak Senetleri
60C222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
61C224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
62C226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
63C229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
64B23. Diğer Alacaklar
65C231. Ortaklardan Alacaklar
66C232. İştiraklerden Alacaklar
67C233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
68C235. Personelden Alacaklar
69C236. Diğer Çeşitli Alacaklar
70C237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
71C239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
72B24. Mali Duran Varlıklar
73C240. Bağlı Menkul Kıymetler
74C241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
75C242. İştirakler
76C243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
77C244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
78C245. Bağlı Ortaklıklar
79C246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
80C247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
81C248. Diğer Mali Duran Varlıklar
82C249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
83B25. Maddi Duran Varlıklar
84C250. Arazi Ve Arsalar
85C251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
86C252. Binalar
87C253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
88C254. Taşıtlar
89C255. Demirbaşlar
90C256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
91C257. Birikmiş Amortismanlar(-)
92C258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
93C259. Verilen Avanslar
94B26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95C260. Haklar
96C261. Şerefiye
97C262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
98C263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
99C264. Özel Maliyetler
100C267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
101C268. Birikmiş Amortismanlar(-)
102C269. Verilen Avanslar
103B27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
104C271. Arama Giderleri
105C272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
106C277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
107C278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
108C279. Verilen Avanslar
109B28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
110C280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
111C281. Gelir Tahakkukları
112B29. Diğer Duran Varlıklar
113C291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
114C292. Diğer Kdv
115C293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
116C294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
117C295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
118C297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
119C298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
120C299. Birikmiş Amortismanlar(-)
121A3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
122B30. Mali Borçlar
123C300. Banka Kredileri
124C301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
125C302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
126C303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
127C304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
128C305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
129C306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
130C308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
131C309. Diğer Mali Borçlar
132B32. Ticari Borçlar
133C320. Satıcılar
134C321. Borç Senetleri
135C322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
136C326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
137C329. Diğer Ticari Borçlar
138B33. Diğer Borçlar
139C331. Ortaklara Borçlar
140C332. İştiraklere Borçlar
141C333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
142C335. Personele Borçlar
143C336. Diğer Çeşitli Borçlar
144C337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
145B34. Alınan Avanslar
146C340. Alınan Sipariş Avansları
147C349. Alınan Diğer Avanslar
148B35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
149C350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
150B36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
151C360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
152C361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
153C368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
154C369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
155B37. Borç Ve Gider Karşılıkları
156C370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
157C371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
158C372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
159C373. Maliyet Giderleri Karşılığı
160C379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
161B38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
162C380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
163C381. Gider Tahakkukları
164B39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
165C391. Hesaplanan Kdv
166C392. Diğer Kdv
167C393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
168C397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
169C399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
170A4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
171B40. Mali Borçlar
172C400. Banka Kredileri
173C401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
174C402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
175C405. Çıkarılmış Tahviller
176C407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
177C408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
178C409. Diğer Mali Borçlar
179B42. Ticari Borçlar
180C420. Satıcılar
181C421. Borç Senetleri
182C422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
183C426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
184C429. Diğer Ticari Borçlar
185B43. Diğer Borçlar
186C431. Ortaklara Borçlar
187C432. İştiraklere Borçlar
188C433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
189C436. Diğer Çeşitli Borçlar
190C437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
191C438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
192B44. Alınan Avanslar
193C440. Alınan Sipariş Avansları
194C449. Alınan Diğer Avanslar
195B47. Borç Ve Gider Karşılıkları
196C472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
197C479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
198B48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
199C480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
200C481. Gider Tahakkukları
201B49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
202C492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
203C493. Tesise Katılma Payları
204C499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
205A5. ÖZ KAYNAKLAR
206B50. Ödenmiş Sermaye
207C500. Sermaye
208C501. Ödenmemiş Sermaye(-)
209B52. Sermaye Yedekleri
210C520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
211C521. Hisse Senedi İptal Kârları
212C522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
213C523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
214C524. Maliyet Artışları Fonu
215C529. Diğer Sermaye Yedekleri
216B54. Kâr Yedekleri
217C540. Yasal Yedekler
218C541. Statü Yedekleri
219C542. Olağanüstü Yedekler
220C548. Diğer Kâr Yedekleri
221C549. Özel Fonlar
222B57. Geçmiş Yıllar Kârları
223C570. Geçmiş Yıllar Kârları
224B58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
225C580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
226B59. Dönem Net Kârı (Zararı)
227C590. Dönem Net Kârı
228C591. Dönem Net Zararı(-)
229A6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
230B60. Brüt Satışlar
231C600. Yurt İçi Satışlar
232C601. Yurt Dışı Satışlar
233C602. Diğer Gelirler
234B61. Satış İndirimleri(-)
235C610. Satıştan İadeler(-)
236C611. Satış İndirimleri(-)
237C612. Diğer İndirimler(-)
238B62. Satışların Maliyeti(-)
239C620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
240C621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
241C622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
242C623. Diğer Satışların Maliyeti(-)
243B63. Faaliyet Giderleri(-)
244C630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
245C631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
246C632. Genel Yönetim Giderleri(-)
247B64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
248C640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
249C641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
250C642. Faiz Gelirleri
251C643. Komisyon Gelirleri
252C644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
253C645. Menkul Kıymet Satış Kârları
254C646. Kambiyo Kârları
255C647. Reeskont Faiz Gelirleri
256C648. Enflasyon Düzeltme Kârları
257C649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
258B65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
259C653. Komisyon Giderleri(-)
260C654. Karşılık Giderleri(-)
261C655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
262C656. Kambiyo Zararları(-)
263C657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
264C658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
265C659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
266B66. Finansman Giderleri(-)
267C660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
268C661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
269B67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
270C671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
271C679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
272B68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
273C680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
274C681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
275C689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
276B69. Dönem Net Kârı Veya Zararı
277C690. Dönem Kârı Veya Zararı
278C691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
279C692. Dönem Net Kârı Veya Zararı
280C697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
281C698. Enflasyon Düzeltme Hesabı
282A7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
283B70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
284C700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
285C701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
286B71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
287C710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
288C711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
289C712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
290C713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
291B72. Direkt İşçilik Giderleri
292C720. Direkt İşçilik Giderleri
293C721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
294C722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
295C723. Direkt İşçilik Süre Farkları
296B73. Genel Üretim Giderleri
297C730. Genel Üretim Giderleri
298C731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
299C732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
300C733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
301C734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
302B74. Hizmet Üretim Maliyeti
303C740. Hizmet Üretim Maliyeti
304C741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
305C742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
306B75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
307C750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
308C751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
309C752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
310B76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
311C760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
312C761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
313C762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
314B77. Genel Yönetim Giderleri
315C770. Genel Yönetim Giderleri
316C771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
317C772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
318B78. Finansman Giderleri
319C780. Finansman Giderleri
320C781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
321C782. Finansman Giderleri Fark Hesabı
322A7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)
323B79. Gider Çeşitleri
324C790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
325C791. İşçi Ücret Ve Giderleri
326C792. Memur Ücret Ve Giderleri
327C793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
328C794. Çeşitli Giderler
329C795. Vergi, Resim Ve Harçlar
330C796. Amortisman Ve Tükenme Payları
331C797. Finansman Giderleri
332C798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
333C799. Üretim Maliyet Hesabı
334A8. SERBEST HESAPLAR
335A9. NAZIM HESAPLAR
336C9. Nazım Hesaplar

 

Tekdüzen Hesap Planını Excel Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

SORU SOR - CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz